Câu hỏi của bạn nêu chưa rõ bạn thuộc đối tượng là hộ nghèo hay đối tượng chính sách