Sở Tài Nguyên Môi Trường Đồng Nai

so-tai-nguyen-moi-truong-tinh-dong-nai
Trang chủ » Thị Trường Bất Động Sản » Sở Tài Nguyên Môi Trường Đồng Nai

Là một trong các cơ quan chuyên môn của một tỉnh, Sở Tài Nguyên Môi Trường Đồng Nai (STNMT) có tư cách pháp nhân, con dấu đầy đủ, quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến tài nguyên môi trường như: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, …

Bên cạnh đó Sở Tài Nguyên Môi Trường Đồng Nai còn quản lý và tổ chức các dịch vụ công về các lĩnh vực trên. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và trách nhiệm của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Đồng Nai nhé !!!

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Đồng Nai

Quá Trình Hình Thành Ban Đầu

 • Vào tháng 7 năm 1976, phòng Quản lý ruộng đất thuộc Ty Nông nghiệp được thành lập đứng đầu là Trưởng phòng là Đồng chí Tống Hoài Lân và hai phó trưởng là đồng chí Đỗ Sĩ Ấn và đồng chí Nguyễn Văn Dũng.
 • Ngày 24/5/1979, Quốc hội và Chính phủ quyết định lập ra hệ thống quản lý ruộng đất trực thuộc Hội đồng Chính phủ và UBND các cấp để quản lý đất đai.
 • Ngày 16/12/1981, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ.UBT tách Phòng Quản lý Ruộng đất thuộc Ty Nông Nghiệp để thành lập Ban Quản lý ruộng đất trực thuộc UBND tỉnh.

Giai Đoạn Củng Cố Và Xây Dựng

Từ năm 1986 đến năm 1993, mặc dù hệ thống tổ chức ngành Địa chính không có thay đổi lớn tuy nhiên bộ máy tổ chức và Quản lý Đất đai cấp tỉnh đã bước đầu đáp ứng được nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số bất cập do Bộ máy tổ chức Quản lý đất đai cấp huyện, xã còn phụ thuộc, kiêm nhiệm nhiều việc, không bảo quản được hồ sơ tài liệu, chỉnh lý biến động thường xuyên.

Giai Đoạn Phát Triển

Đây là giai đoạn có nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai.

 • Chính phủ Ban hành Nghị định 34/CP ngày 23/4/1994. Sáp nhập Tổng Cục quản lý Ruộng đất và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước. Để thành lập Tổng Cục Địa chính.
 • Ngày 6/2/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 358/QĐ.CT.UBT thành lập Sở địa chính trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý nhà thuộc Sở Xây Dựng và Sở Địa chính.
 • Sang đến năm 2003, bộ máy quản lý đất đai có sự biến đổi lớn khi Chính phủ quyết định thành lập Bộ Tài Nguyên và Môi trường ở Trung ương. Ngày 17/6/2003, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành Quyết định số 1746/QĐ.UBT về việc thành lập Sở Tài Nguyên Môi trường Đồng Nai.

Địa Chỉ, Liên Hệ

 • Trụ sở: Số 520, Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: (0251)3.822.933; (0251)3.828.680;
 • Fax: (0251)3.827.364
 • Email: stnmt@dongnai.gov.vn
 • Webstie: stnmt.dongnai.gov.vn

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai

Chức Năng

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. Tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND tỉnh về tổ chức. Hoạt động và biên chế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn. Kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân. Có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên môi trường Đồng Nai được quy định tại Chương II. Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016. Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

1. Trình UBND Tỉnh Đồng Nai:
 • Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
 • Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổchức bộ máy của các Chi cục thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
 • Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn.
2. Trình Chủ Tịch UBND Tỉnh:
 • Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
 • Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về quan hệ công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường. Với các sở có liên quan và UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện);
 • Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các phòng nghiệp vụ. Chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
3.Hướng Dẫn Tổ Chức Thực Hiện

Các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn. Quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Được cơ quan Nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, phổ biến. Giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh Vực Quản Lý

Đất Đai
 1. Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ lập và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện. Thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và quy hoạch sử dụng đất chi tiết. Kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực phát triển đô thị. 
 2. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Chuyển mục đích sử dụng đất. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 
 3. Tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạc, đánh giá. Phân hạng đất và lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Ký hợp đồng thuê đất; đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất đối với các tổ chức theo quy định của pháp luật;
 4. Tham gia định giá các loại đất ở địa phương theo khung giá, nguyên tắc. Phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định. Tham gia thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
 5. Quản lý việc đăng ký đất đai, lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai.
Môi Trường

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo Pháp luật của Nhà nuớc và các Qui định của UBND tỉnh Đồng Nai. Được qui định theo Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 1993

Đo Đạc Bản Đồ

Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc ủy quyền cấp phép hoạt động đo đạc. Và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ ở địa phương.

Khí Tượng Thủy Văn
 1. Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung.Thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương. Thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và kiểm tra việc thực hiện.
 2. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo. Nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòn. Chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn;
 3. Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ. Giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹthuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;
 4. Tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên. Con người và kinh tế – xã hội ở địa phương. Phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.
Tài Nguyên Nước

Phòng Tài nguyên nước là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước bao gồm: Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn. Phòng Tài nguyên nước chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở về tổ chức, hoạt động và biên chế. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn. Kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phó Giám đốc phụ trách.

Tài Nguyên Khoáng Sản
 1. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan lập quy hoạch thăm dò. Khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
 2. Giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để khoanh định các khu vực cấm. Khoanh định các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trình Chính phủ xem xét, quyết định; 
 3. Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.
 4. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản. Cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế. Thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Cơ Cấu Tổ Chức Của STN&MT Tỉnh Đồng Nai

Sơ Đồ Tổ Chức

 1. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám Đốc
 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở
 3. Văn phòng
 4. Thanh tra
 5. P. Quy hoạch
 6. P. Tài chính- kế hoạch
 7. Chi cục quản lý đất đai
 8. Chi cục Bảo vệ môi trường
 9. P. Tài nguyên nước, khoáng sản và Biến đổi khí hậu
 10. Các đơn vị sự nghiệp
 11. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
 12. Trung tâm Phát triển quỹ đất
 13. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
 14. Văn phòng Đăng ký đất đai
 15. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

 

Hướng Dẫn Hồ Sơ Thủ Tục Đất Đai Ở Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai

Ngay từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương tiến hành xây dựng bộ thủ tục hành chính. Về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND cấp huyện và UBND cấp xã, trong đó. Cấp xã 03 thủ tục, cấp huyện 26 thủ tục và cấp tỉnh 26 thủ tục (được UBND tỉnh ban hành tại các Quyết định:Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014, Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 và Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 10/11/2014).

Bạn có thể đọc nhiều tin tức về luật đất đai hoặc nhiều thứ liên quan khác thì có thể xem thêm tại : Nhà Phố Đồng Nai

⚡Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

☎️ SĐT: 0986.102.9420971.616.716

🍀 Email : nhaphodongnai@gmail.com

🌎 Website : Nhaphodongnai.com

📌 Địa chỉ : C5, 1, QL1A, KP 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Chia sẻ :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

4 bình luận

 1. Pingback: Lý Do Không Vào Được App Dnai.lis - Ứng Dụng Dnai.lis Bị Giả Mạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[DOWNLOAD] Bản Đồ Quy Hoạch Toàn Tỉnh Đồng Nai 2030

Chúng tôi Xin Gửi tặng bạn FILE Quy hoạch đất đai toàn tỉnh đồng nai Hoàn Toàn Miễn Phí
Bạn Vui lòng chọn cách tải FILE QUY HOẠCH 2021-2030 :
Bạn hãy điền Tên và Email bên dưới :
Bạn hãy điền SĐT để chúng tôi có thể gửi FILE cho bạn qua Zalo sau ít phút :

BÀI VIẾT NỔI BẬT

TÀI LIỆU NỔI BẬT

danh-sach-150-du-an-dat-nen-dong-nai-8

Danh Sách 150 Dự Án Đất Nền Đồng Nai Có Giá Đầu Tư Tốt Nhất Hiện Nay

Tìm Hiểu Danh Sách 150 Dự Án Đất Nền Đồng Nai …
tai-bang-gia-dat-tinh-dong-nai-min

Danh Sách Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Nai 2020 – 2024

Tải Ngay Danh Sách Bảng Giá Đất Tỉnh Đồng Nai 2020 – 2024
danh-sach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-thanh-pho-bien-hoa-hinh-anh

Danh Sách BĐQH Sử Dụng Đất Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2030

Danh Sách BĐQH Sử Dụng Đất Toàn Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2030​