tử vi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hả, tử vi trên tờ Vogue bảo anh phải tránh phụ nữ đi giày xanh hay sao?

What, did your horoscope in Vogue tell you to avoid women wearing green shoes?

OpenSubtitles2018. v3

Tử vi Đông Phương

Eastern zodiac

jw2019

Bao gồm quảng cáo liên quan đến hoàng đạo, tử vi, bùa mê, thuốc lú và tâm linh.

Includes zodiac, horoscopes, love spells, potions, and psychic-related ads.

support.google

Lá số tử vi của tôi biết nhiều hơn những cuốn sách luật của anh.

My horoscope knows more than your law books.

OpenSubtitles2018. v3

Ồ, họ cũng nói rằng, họ sẽ bán cho bạn tử vi hay những cách xem bói khác.

Oh, they also say they will sell you astrology or other fortunetelling methods.

ted2019

Muốn tôi đọc lá số tử vi cho các anh à?

Want me to read your horoscope?

OpenSubtitles2018. v3

Một ví dụ về toán tử là toán tử vi phân.

Example is the killing of a witness.

WikiMatrix
Tất nhiên không phải chỉ người ở đó mới xem tử vi.

Consulting astrological signs is by no means limited to that part of the world.

jw2019

Hoàng thượng tử vi của nó rất tương hợp với Thái tử

Your Majesty his stars are the most auspicious match for the Prince

OpenSubtitles2018. v3

“Nhiều người đi xem tử vi trước khi có một quyết định nào đó.

“Many people consult their horoscope before making decisions.

jw2019

Lá số tử vi Cecile rút cho em nói em sinh ra trong may mắn và…

That horoscope Cecile got for me says I was born lucky and…

OpenSubtitles2018. v3

Có nên để tử vi ảnh hưởng đời sống bạn không? 18

The Vikings—Conquerors and Colonizers 24

jw2019

Sinh nhật cũng có một mối liên hệ chặt chẽ, lâu đời với thuật chiêm tinh và tử vi.

Birthdays also have a long-standing and an intimate link with astrology and the horoscope.

jw2019

Ở Tây Phương, nhiều người đi xem tử vi, khiếp sợ ngày Thứ Sáu 13 tây, và tránh mèo mun.
In the Western world, many consult their horoscope, dread Friday the 13th, and avoid black cats.

jw2019

Các sách tử vi được viết ra để cho biết “thời vận” tùng ngày của người đó sẽ xấu hoặc tốt.

Charts, or horoscopes, are drawn up to show what a person’s “fortune,” good or bad, will be day by day.

jw2019

Đặc biệt, niềm tin chiêm tinh học rất khoa học là 26% trong khi đó chỉ số này với tử vi là 7%.

In particular, belief that astrology was very scientific was 26% while that of horoscopes was 7%.

WikiMatrix

Một ví dụ về một hay hai sinh vật mà khá là bất tử, là hạt giống cây hay bào tử vi khuẩn.

An example of an organism or two that happens to be quite immortal would be plant seeds or bacterial spores.

ted2019

Dù vậy, thuật chiêm tinh tiếp tục phát triển, và nhiều tờ báo đăng những cột đoán số tử vi sẵn cho độc giả.

Still, astrology continues to thrive, and many newspapers carry columns that make horoscopes readily available to their readers.

jw2019

Một số tìm lời khuyên của các nhà chiêm tinh; tử vi là mục thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí.

Some seek the advice of astrologers; horoscopes are a regular feature in many magazines and newspapers.

jw2019

Các thầy đồng cốt cổ xưa có tiếng là mơ hồ và không đáng tin, các sách tử vi thời hiện đại cũng không khá gì hơn.

Ancient oracles were notoriously ambiguous and unreliable, and modern horoscopes are no better.

jw2019

Nhưng, như số tử vi của ông đã tiên báo, hoàng tử Henry bản chất không phải một nhà thuộc địa mà là một nhà khám phá.
Yet, as his stars foretold, Prince Henry was by nature and by preference not a colonizer but a discoverer.

Literature

Tôi có cả một poster Xử nữ to đùng trong phòng ngủ, và tôi đọc tử vi hàng ngày, và Xử nữ thực sự chính là tôi.

I had a huge Virgo poster in my bedroom. And I read my horoscope every single day, and it was so totally me.

QED

Trong 10 nghiên cứu, những người tham gia lập lá số tử vi mà người đó cảm thấy miêu tả chính xác, với một câu trả lời “chính xác”.

In 10 studies, participants picked horoscopes that they felt were accurate descriptions, with one being the “correct” answer.

WikiMatrix

Mời Bạn Đánh Giá