Search
quy-dinh-moi-nha-ve-tach-thua-dat-tai-dong-nai-2020

Quy Định Về Tách Thửa Đất Tại Đồng Nai Mới Nhất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Quy Định Về Tách Thửa Tại Đồng Nai đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018).
Đây là tin vui với nhiều người dân vì hơn 2 năm qua Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho người dân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều Kiện Chung Để Xin Tách Thửa Tại Đồng Nai

Theo quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 08/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quy Định Về Tách Thửa Đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh những quy định về từng loại đất thì việc tách thửa trước hết cần phải đáp ứng được điều kiện chung như: 

 • Thửa đất phải được cấp một trong các loại giấy tờ: GCN quyền sử dụng đất, GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thửa đất không xảy ra tranh chấp hoặc quyền sử dụng đất không bị kê biên.
 • Thửa đất không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được phê duyệt theo quy định pháp luật.
 • Diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất.
 • Quy Định Về Tách Thửa Đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo đúng quy định tại Điều 171 Luật đất đai năm 2013.
 • Thửa đất tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu và điều kiện cụ thể theo quy định dưới đây.
Điều Kiện Về Tách Thửa Đất Tại Đồng Nai
Điều Kiện Về Tách Thửa Đất Tại Đồng Nai

Nếu bạn chưa biết Tách Thửa Là Gì ? Thì hãy nhấp vào link bên dưới. Nhà Phố Đồng Nai có chia sẻ cụ thể Tách Thửa ở bài viết dưới đây nhé :

? Xem Thêm : Thông Tin Tách Thửa Đất Mới Nhất ? Quy Trình Tách Thửa Nhanh Chóng

Điều 1 : Phạm Vi Điều Chỉnh

Quyết định này Quy Định Về Tách Thửa Tại Đồng Nai diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Loại đất được phép tách thửa quy định tại quyết định này được xác định theo mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là giấy chứng nhận)
Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:
 • (a) Quy Định Về Tách Thửa Tại Đồng Nai để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tách thửa đất trong các dự án đầu tư khu công nghiệp; cụm công nghiệp; khu công nghệ cao công nghệ sinh học; công nông nghiệp.
 • (b) Tách thửa đất để chuyển nhượng góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • (c) Thửa đất đã hình thành hoặc đã chia tách từ trước ngày 29 tháng 08 năm 2008 và hiện đang được sử dụng ổn định đã được đo đạc, thể hiện trên bản đồ địa chính và đủ điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai.
 • (d) Tách thửa để phân chia thửa đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải quyết tranh chấp đất đai; bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật
 • (đ) Tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
 • (e) Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • (g) Quy Định Về Tách Thửa Đất để hợp thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng đất
Nghị Định Của UBND Tỉnh Đồng Nai Về Tách Thửa Đất
Nghị Định Của UBND Tỉnh Đồng Nai Về Tách Thửa Đất

Điều 2 : Đối Tượng Áp Dụng

 1. Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan về tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai.
 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất theo quy định tại khoản 1 điều 1 quyết định này. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục Quy Định Về Tách Thửa Tại Đồng Nai để cấp giấy chứng nhận.

Điều Kiện Xin Tách Thửa Đất Đối Với Đất Ở Tại Đồng Nai

Sau khi bạn đã đáp ứng các điều kiện chung, đối với đất ở, việc tách thửa đất được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Cụ thể như sau:

Điều 3 : Quy Định Về Tách Thửa Đất Đối Với Loại Đất Ở

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi Tách Thửa Tại Đồng Nai

(a) Đất ở tại đô thị ( kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60m2 ( sáu mươi mét vuông)

 • Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 5m ( năm mét)
 • Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ nhỏ hơn 19m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 4m ( bốn mét)

(b) Đất ở tại nông thôn là 80m2 ( tám mươi mét vuông) và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m ( bốn mét)

Quy Định Tách Thửa Đất Ở Đất Thổ Cư Tại Đồng Nai
Quy Định Tách Thửa Đất Ở Đất Thổ Cư Tại Đồng Nai

(c) Diện tích tối thiểu thửa đất quy định tại các điểm (a) và điểm (b) khoản này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án , công trình nhưng chưa thu hồi đất.
Đối với các dự án trong khu dân cư việc Tách Thửa Tại Đồng Nai. Thực hiện theo quy hoạch chi tiết. Xây dựng hoặc quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước. Có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4 : Điều Kiện Xin Tách Thửa Đất Đối Với Loại Đất Nông Nghiệp

 1. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị. (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500m2 (năm trăm mét vuông )
 2. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1000m2 ( một nghìn mét vuông)
Quy Trình Tách Thửa Đất Nông Nghiệp Tại Đồng Nai
Quy Trình Tách Thửa Đất Nông Nghiệp Tại Đồng Nai

Điều 5 : Điều Kiện Xin Tách Thửa Đất Đối Với Đất Phi Nông Nghiệp Không Phải Là Đất Ở

Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa thực hiện theo quy định tại điều 3 . Quyết định này , trừ trường hợp nhà nước giao đất . Cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6 : Điều Khoản Chuyển Tiếp

Đối với các trường hơp được văn phòng đăng ký đất đai. Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai – Chi nhánh cấp huyện duyệt đơn tách thửa phù hợp. Với quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa của UBND Tỉnh. Đã lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và được công chứng. Chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trước ngày quyết định có hiệu lực thì được xem xét. Giải quyết cấp giấy chứng nhận. Chỉnh lý biến động theo quy định. Trừ trường hợp Tách Thửa Tại Đồng Nai nông nghiệp trong khu vực quy hoạch đất ở.

Quy Định Về Tách Thửa Đất Tại Đồng Nai
Quy Định Về Tách Thửa Đất Tại Đồng Nai

2. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp huyện đã cho phép tách thửa. Theo đúng quy định của quyết định số 03/2018/QĐ-UBND. Ngày 301 tháng 1 năm 2018 của UBND Tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu. Được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thì tiếp tục giải quyết tách thửa, cấp giấy chứng nhận theo văn bản đã chấp thuận.

Điều 7 : Tổ Chức Thực Hiện

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và thay thế quyết định số 03/2018/QĐ – UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của UBND Tỉnh Đồng Nai Quy Định Về Tách Thửa Đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 2. UBND Tỉnh xem xét , cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là tổ chức
 3. UBND cấp huyện có trách nhiệm :
  • (a) Xem xét, tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Đảm bảo thửa đất sau khi được tách thửa đủ điều kiện. Để cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai.
  • (b) Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc quyết định cho phép Tách Thửa Tại Đồng Nai. Đối với các trường hợp cụ thể là hộ gia đình. Cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo. Chuẩn hộ cận nghèo theo quy định của hội đồng nhân dân tỉnh,. Người có hoàn cảnh khó khăn, tặng cho quyền sử dụng đất cho con . Hoặc nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Có nhu cầu muốn tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích. Tách thửa theo quy định tại điều 3 và điều 4 quyết định này.
  • Tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp xã thực hiện công chứng. Chứng thực việc chuyển quyền sử dụng đất theo thẩm quyền. Của pháp luật quy định và trên cơ sở quy định diện tích tối thiểu. Theo quy định tại quyết định này.
  • Chánh văn phòng UBND Tỉnh. Giám đốc các sở: Tài nguyên và môi trường. sở xây dựng, tài chính, tư pháp, nội vụ, kế hoạch và đầu tư. Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cục trưởng cục thuế. Tránh thanh tra tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện. Thành phố Long Khánh và Biên Hòa; các tổ chức. Hộ gia đình và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này để thi hành.

Trường Hợp Không Đủ Điều Kiện Xin Tách Thửa Tại Đồng Nai

Những Trường Hợp Không Đủ Điều Kiện Xin Tách Thửa Tại Đồng Nai
Những Trường Hợp Không Đủ Điều Kiện Xin Tách Thửa Tại Đồng Nai

Một số trường hợp đặc biệt, nếu không đủ điều kiện xin tách thửa đất như trên. UBND tỉnh Đồng Nai vẫn có thể xem xét nếu thuộc các diện sau:

 • Các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND cấp huyện căn cứ vào quy hoạch. điều kiện hạ tầng để xem xét giải quyết từng trường hợp tách thửa cụ thể. Theo xác nhận của UBND cấp xã.
 • Trong quá trình thụ lý. Giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan thẩm quyền mà cần phân chia thửa đất có diện tích. Kích thước tối thiểu nhỏ hơn quy định này thì cơ quan thụ lý giải quyết có văn bản. Đề nghị UBND cấp huyện có ý kiến trước khi quyết định.
 • UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
Đánh GiáNếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè người thân và gia đình bằng cách bấm vào nút bên dưới đây :

Bài Viết Liên Quan

Index