Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH một thành viên

Mã số thuế thu nhập cá nhân là mã số duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Cá nhân có thể tự đi đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân và cung cấp cho doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký thay.

 

I. Thành phần hồ sơ

1. Đối với cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05 – ĐK-TCT ;- Bản sao chứng tỏ nhân dân vẫn còn hiệu lực thực thi hiện hành hoặc thẻ căn cước công dân so với người có quốc tịch Nước Ta .

– Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam thì bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu vẫn còn trong thời gian hiệu lực.

2. Đối với cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp nộp hồ sơ

– Giấy ủy quyền đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân ;- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05 – ĐK-TCT ;- Bản sao chứng tỏ nhân dân vẫn còn hiệu lực hiện hành hoặc thẻ căn cước công dân so với người có quốc tịch Nước Ta .- Đối với cá nhân không có quốc tịch Nước Ta thì bản sao không nhu yếu xác nhận hộ chiếu vẫn còn trong thời hạn hiệu lực hiện hành .

II. Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

1. Đối với hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân bằng giấy

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp cho doanh nghiệp

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT (căn cứ vào giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân kèm theo để đưa thông tin vào tờ khai).

– Nộp tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05 – ĐK-TCT trực tiếp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở .

Bước 3: Tiếp nhận và thông báo kết quả đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân:

–  Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu kèm theo danh mục hồ sơ đăng ký đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Sau khi nhận hồ sơ, công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp cần bổ trợ hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin cho người nộp thuế ngay trong ngày thao tác ( so với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế ) ; trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ ( so với hồ sơ gửi qua đường bưu chính ) .– Thời gian xử lý : chậm nhất không quá 03 ngày thao tác kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế vừa đủ theo lao lý của người nộp thuế .– Cơ quan thuế trả Thông báo list mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua doanh nghiệp mẫu số 14 – MST phát hành kèm theo thông tư này bằng giấy. Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin mã số thuế cho từng cá nhân hoặc nguyên do chưa được cấp mã số thuế để cá nhân kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin để được cấp mã số thuế theo pháp luật .Trường hợp cá nhân có người nhờ vào và đăng ký thuế cho người phụ thuộc vào qua doanh nghiệp chi trả thu nhập, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế cùng với hồ sơ đăng ký người phụ thuộc vào .

2. Đối với hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân điện tử 
Bước 1: Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai tờ khai đăng ký thuế đối với từng trường hợp và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Tiếp nhận và thông báo kết quả:

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực thi đảm nhiệm và gửi Thông báo theo mẫu 01 / TB-TĐT cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký thuế để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến hoặc thông tin nguyên do không nhận hồ sơ cho người nộp thuế .– Thời gian xử lý : Trong vòng 3 ngày thao tác kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế đảm nhiệm hồ sơ đăng ký, cơ quan thuế kiểm tra và giải quyết và xử lý hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế như sau :+ Nếu đủ điều kiện kèm theo cấp mã số thuế thì cơ quan thuế gửi thông tin theo mẫu 06 / TBTĐT về việc gật đầu hồ sơ đăng ký mã số thuế điện tử và nêu rõ thời hạn trả hiệu quả. Người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế bản giấy cho cơ quan thuế khi đến nhận giấy ghi nhận đăng ký thuế hoặc thông tin mã số thuế. Nếu bản giấy khớp với bản điện tử thi cơ quan thuế trả giấy ghi nhận đăng ký thuế hoặc thông tin mã số thuế. Còn ngược lại thì người nộp thuế phải bổ trợ hồ sơ cho đủ và đúng. Sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế phải thực thi đăng ký thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan thuế .+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện kèm theo cấp mã số thuế thì cơ quan thuế gửi thông tin theo mẫu 06 / TBTĐT về việc không đồng ý hồ sơ hoặc thông tin bổ trợ thông tin tài liệu qua cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế tới người đăng ký. Sau khi bổ trợ đủ hồ sơ thì cơ quan thuế hẹn trả tác dụng. Người đăng ký phải chuẩn bị sẵn sàng bản cứng khớp với bản điện tử thì cơ quan thuế mới trả giấy ghi nhận đăng ký thuế hay thông tin mã số thuế. Sau khi nhận thì người đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân triển khai đăng ký thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan thuế .

Mời Bạn Đánh Giá