Mã số thuế là gì? Ý nghĩa của các con số trên mã số thuế?

Mã số thuế ( Tax Identification Number ) là gì ? Mã số thuế tiếng Anh là gì ? Ý nghĩa của những số lượng trên mã số thuế ? Quy trình cấp mã số thuế ? Sử dụng mã số thuế như thế nào là đúng pháp lý ?

Từ lâu nộp thuế đã là một nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc so với cá thể, tổ chức triển khai. Tuy nhiên, nhiều cá thể vẫn còn vướng mắc những yếu tố tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Chính vì thế, để thuận tiện cho quy trình nộp cũng như quản trị về việc nộp thuế cho cơ quan thu thuế, pháp lý nước ta đã pháp luật mỗi cá thể, hay tổ chức triển khai kinh doanh thương mại khi ĐK thủ tục thành lạp doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh thương mại sẽ được cấp một mã số thuế. Vậy, mã số thuế là gì ? Ý nghĩa của những số lượng trên mã số thuế ?

Căn cứ pháp lý:

– Luật quản trị thuế 2019 ;
– Thông tư 95/2016 / TT-BTC hướng dẫn về ĐK thuế .

1. Mã số thuế là gì?

Theo pháp luật tại Thông tư 95/2016 / TT-BTC lý giải mã số thuế như sau :
Mã số thuế là một dãy số, vần âm hoặc ký tự do cơ quan quản trị thuế cấp cho người nộp thuế theo lao lý của Luật quản trị thuế. Mã số thuế để nhận ra, xác lập từng người nộp thuế ( gồm có cả người nộp thuế có hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu ) và được quản trị thống nhất trên khoanh vùng phạm vi toàn nước. ”
Như vậy, mã số thuế chính là một dãy những số lượng, vần âm hoặc ký tự do cơ quan quản trị thuế có thẩm quyền cấp cho cá thể, tổ chức triển khai khi xây dựng doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh thương mại hoặc những người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế theo lao lý. Mục đích của việc cấp mã số thuế là nhằm mục đích phân biệt được từng người nộp thuế và thuận tiện cho quy trình quản trị cũng như giám sát hoạt động giải trí của những doanh nghiệp .
Hiện nay, pháp lý nước ta lao lý mã số thuế cũng chính là mã số doanh nghiệp của những công ty hay cơ sở kinh doanh thương mại. Theo đó, mã số doanh nghiệp chính là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp và được ghi trên Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .
Để thuận tiện cho quy trình quản trị doanh nghiệp nhà nước ta pháp luật mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số này được cơ quan nhà nước cấp sau khi triển khai xong thủ tục ĐK xây dựng doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, trên đó có chứa một dãy số gọi là mã số doanh nghiệp và cũng chính là mã số thuế .

2. Mã số thuế tiếng Anh là gì?

Mã số thuế trong tiếng Anh là Tax Identification Number

3. Ý nghĩa của các con số trên mã số thuế:

Cấu trúc của mã số thuế như sau :

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 – N11N12N13

Trong đó :
Nhóm mã số thuế 10 số :
– Hai chữ số đầu N1N2 là số phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế được pháp luật theo danh Mục mã phân Khoảng tỉnh ( so với mã số thuế cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể và cá thể kinh doanh thương mại ) hoặc số không phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế ( so với mã số thuế cấp cho những cá thể khác ) .
– N3N4N5N6N7N8N9 được lao lý theo một cấu trúc xác lập, tăng dần trong Khoảng từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra .
Nhóm mã số thuế 13 số :
– Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho đơn vị chức năng chính và doanh nghiệp thành viên .
– Dấu gạch ngang là ký tự để phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số cuối .
– Ba chữ số N11N12N13 là những số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị chức năng thường trực, Trụ sở của người nộp thuế độc lập và đơn vị chức năng chính

Lưu ý:

Mã số thuế gồm 13 số được cấp cho:

Các Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị chức năng phụ thuộc vào của doanh nghiệp theo lao lý của Luật doanh nghiệp ; những đơn vị chức năng phụ thuộc vào của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được xây dựng theo pháp luật của pháp lý và có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .
– Sau đây gọi chung là “ đơn vị chức năng thường trực ”. Đơn vị có “ đơn vị chức năng thường trực ” được gọi là “ đơn vị chức năng chủ quản ” trong Thông tư này .
– Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nước Ta đại diện thay mặt nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng, hiệp định dầu khí theo pháp luật tại Điểm a Khoản 3 Điều này .
– Các địa Điểm kinh doanh thương mại của hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại trong trường hợp những địa Điểm kinh doanh thương mại trên cùng địa phận cấp huyện nhưng khác địa phận cấp xã .

Mã số thuế có 10 số được cấp cho các tổ chức kinh tế sau:
– Những cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, Các tổ chức hộ gia đình cá nhận có hoạt động kinh doanh, sản xuất cũng như cung cấp hàng hóa và dịch vụ

– Các tổ chức triển khai được ủy quyền thu lệ phí, Các cá thể tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế và khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo pháp luật
– Các tổ chức triển khai tương quan đến thuế : Ban quản trị dự án Bất Động Sản, những đơn vị chức năng sự nghiệp những tổ chức triển khai cá thể mà không phát sinh thêm nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế hoặc đảm nhiệm đơn hàng từ quốc tế .
– Các tổ chức triển khai quốc tế không có tư cách pháp nhân Nước Ta, những cá thể quốc tế hành nghề độc lập kinh doanh thương mại tại Nước Ta tương thích với pháp luật của nước Nước Ta .
– Các tổ chức triển khai cá thể mà có phát sinh khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước .

4. Quy trình cấp mã số thuế:

Người nộp thuế triển khai ĐK thuế để được cấp mã số thuế theo pháp luật tại Điều 21 của Luật quản trị thuế. Cụ thể :
– Tổ chức kinh tế tài chính và tổ chức triển khai khác được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quy trình hoạt động giải trí từ khi ĐK thuế cho đến khi chấm hết hoạt động giải trí, trừ những trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều này .
– Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc sống của cá thể đó. Người phụ thuộc vào của cá thể được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá thể. Mã số thuế cấp cho người nhờ vào đồng thời cũng là mã số thuế của cá thể khi cá thể phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách nhà nước .
– Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác .
– Mã số thuế của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác sau khi quy đổi mô hình, bán, khuyến mãi cho, thừa kế được giữ nguyên .
– Mã số thuế cấp cho hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại là mã số thuế cấp cho cá thể là đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại. Khi đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại chết, mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự, hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại được cấp mã số thuế theo mã số thuế của đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại mới. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại ngừng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, mã số thuế của đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại được sử dụng là mã số thuế của cá thể đó .
– Hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại khi biến hóa đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại phải thông tin với cơ quan thuế để cấp lại mã số thuế. Trường hợp đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại mới đã được cấp mã số thuế cá thể thì sử dụng mã số thuế đó .

Lưu ý:

Mã số thuế 10 số được cấp cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác có khá đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước pháp lý ( sau đây gọi là “ Đơn vị độc lập ” ) ; đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại và cá thể khác lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Thông tư Thông tư 95/2016 / TT-BTC, trừ những trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều này .
Mã số thuế 13 số được cấp cho :
+ Các Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị chức năng phụ thuộc vào của doanh nghiệp theo lao lý của Luật doanh nghiệp ; những đơn vị chức năng phụ thuộc vào của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được xây dựng theo pháp luật của pháp lý và có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .
Sau đây gọi chung là “ đơn vị chức năng thường trực ”. Đơn vị có “ đơn vị chức năng thường trực ” được gọi là “ đơn vị chức năng chủ quản ” trong Thông tư này .
+ Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nước Ta đại diện thay mặt nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng, hiệp định dầu khí theo lao lý tại Điểm a Khoản 3 Điều này .
+ Các địa Điểm kinh doanh thương mại của hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại trong trường hợp những địa Điểm kinh doanh thương mại trên cùng địa phận cấp huyện nhưng khác địa phận cấp xã .

5. Sử dụng mã số thuế thế nào là đúng pháp luật?

Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế được cấp theo lao lý tại Điều 28 Luật quản trị thuế. Cụ thể :
– Người nộp thuế sử dụng mã số thuế để thực thi khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và triển khai những thủ tục về thuế khác so với tổng thể những nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại tại nhiều địa phận khác nhau .
– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mới hoặc lan rộng ra kinh doanh thương mại sang địa phận tỉnh, thành phố khác nhưng không xây dựng Trụ sở hoặc đơn vị chức năng thường trực hoặc có cơ sở sản xuất thường trực ( gồm có cả cơ sở gia công, lắp ráp ) trên địa phận khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng người dùng được hạch toán Khoản thu của ngân sách nhà nước theo lao lý của Luật quản trị thuế, thì được sử dụng mã số thuế đã cấp để khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa phận nơi phát sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mới hoặc lan rộng ra kinh doanh thương mại .
– Hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại có từ 02 ( hai ) địa Điểm kinh doanh thương mại trở lên và mỗi địa Điểm kinh doanh thương mại do một cơ quan thuế quản trị thì sử dụng mã số thuế đã cấp để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa phận nơi có địa Điểm kinh doanh thương mại .
– Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá thể, khi phát sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, nếu cá thể là đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại thì sử dụng mã số thuế của mình để kê khai, nộp thuế cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và ngược lại .
– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải sử dụng mã số thuế cá thể của mình để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá thể của bản thân chủ doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập cá thể cho những cá thể thao tác tại doanh nghiệp tư nhân thì sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân để kê khai, khấu trừ, nộp thay .
+ ) Cá nhân là người phụ thuộc vào khi phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc vào để khai thuế, nộp thuế so với những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế địa thế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế lần đầu, thực thi chuyển mã số thuế của người phụ thuộc vào thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ và trách nhiệm thuế cho người nộp thuế .

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

Chức vụ:
Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn:
Dân sự, Đất đai, Hôn nhân, Lao động, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo:
Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế:
07 năm

Tổng số bài viết:
13.716 bài viết

Mời Bạn Đánh Giá