Sao Mộc Đức là gì ? Sao Mộc Đức tốt hay xấu ? Cách cúng sao cho Nam Nữ Mạng...
Sao Vân Hớn là gì ? Sao Vân Hớn tốt hay xấu ? Cách cúng hóa giải Nam Nữ Mạng...
Sao Thổ Tú là gì ? Sao Thổ Tú tốt hay xấu ? Cách cúng hóa giải Nam Nữ Mạng...
Sao Thủy Diệu là gì ? Đặc điểm người được Sao Thủy Diệu chiếu mệnh thư thế nào ? Hợp...
Sao Thái Dương là gì ? Đặc điểm người được Sao Thái Dương chiếu mệnh thư thế nào, hợp kỵ...
Sao Thái Âm là gì ? Sao Thái Âm tốt hay xấu ? Cách cúng sao Thái Âm như thế...
Sao Thái Bạch tốt hay xấu ? Hợp và kỵ với màu gì ? Cách hóa giải vận hạn như...
Sao Kế Đô là gì ? Sao Kế Đô tốt hay xấu ? Văn khấn và cách cúng giải...
Sao La Hầu là gì ? Sao La Hầu tốt hay xấu ? Văn khấn và cách cúng giải...
Sao chiếu mệnh là gì ? Có những nhóm Sao chiếu mệnh nào ? Cách cúng sao chiếu mệnh thế...