Hoang ốc là gì? Có ý nghĩa như thế nào? Tại sao trong xây nhà rất cần chú ý đến...