Luật Đất Đai 2013

  QUỐC HỘI Luật số: 45/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Đất đai Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai. Chương  I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi […]