Sơn Tây (huyện) – Wikipedia tiếng Việt

Sơn Tây là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Huyện Sơn Tây nằm về phía tây tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý :
Huyện Sơn Tây có diện tích quy hoạnh 382,21 km², dân số năm 2019 là 21.174 người [ 4 ], tỷ lệ dân số đạt 55 người / km² .

Huyện Sơn Tây có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 xã: Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Mùa (huyện lỵ), Sơn Tân, Sơn Tinh.

Theo những sách sử đã viết thì vung đất huyện Sơn Tây từ đầu thế kỷ XV nằm trong địa phận Cỗ Luỹ động, thuộc chủ quyền lãnh thổ vương quốc Đại Ngu dưới triều Nhà Hồ .Sau nhiều thế kỷ biến hóa, năm 1832 ( niên hiệu Minh Mạng thứ 13 ), Cổ luỹ động trở thành tỉnh Quảng Nghĩa, về sau gọi là tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi gồm 6 phủ, huyện trung châu và bốn nguồn thượng du, trong đó có nguồn ” Cù Bà ” sau được đổi tên ” nguồn Thanh Cù ” có đặt thủ sở cách huyện Bình Sơn 23 dặm về phía Tây. Năm 1899 ( niên hiệu Thành Thái thứ 11 ), nguồn thanh cù đổi thành ” Tổng ca dong ” nằm trong châu ” Sơn Hà “. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc bản địa Ca Dong .Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc, chính quyền sở tại cách mạng đổi những Phủ, Huyện, Châu thành đơn vị chức năng huyện thuộc tỉnh ; ghép nhiều làng, sách, nóc nhỏ thành đơn vị chức năng xã thuộc huyện, bỏ cấp tổng. Châu Sơn Hà đổi thành huyện Sơn Hà. Các làng thuộc tổng Ca Dong được ghép lại thành một xã mang tên xã Sơn Tinh thường trực huyện Sơn Hà ; phía Bắc sông Rin gọi là bắc Sơn Tinh, phía Nam sông Rin gọi là Nam Sơn Tinh .Năm 1952, Uỷ ban kháng chiến hành chính Miền Nam Trung Bộ chuẩn y đề xuất của huyện Sơn Hà và tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi, chia xã Sơn Tinh thành 2 xã : Bắc sông Rin gọi là xã Sơn Liên ; nam sông Rinh gọi là xã Sơn Tinh đến cuối năm 1952, xã Sơn Liên chia thành 3 xã : Sơn Mùa, Sơn Bao, Sơn Sơn Liên ; xã Sơn Tinh chia thành 4 xã : Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Màu và Sơn Long. Cũng trong năm này tỉnh Kon Tum giao xã Sơn Bua cho huyện Sơn Hà, tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi .Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thực thi chủ trương của liên khu uỷ Khu V ” Xây dựng căn cứ địa miền núi ” Giao hàng kháng chiến, ngày 20/7/1957, Tỉnh uỷ Tỉnh Quảng Ngãi quyết định hành động tách 8 xã vùng cao Sơn Hà ( Sơn Liên, Sơn Bua, Sơn Mùa, Sơn Bao, Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Màu, Sơn Long ) xây dựng Khu 7, một đơn vị chức năng hành chính tương tự cấp huyện .Năm 1959, tỉnh Kon Tum liên tục giao làng Dũi, làng Tinh, Làng Xăng, làng B ´ reo, làng Dật, làng Lũ, làng Rễ, làng Gĩô, làng Trăng cho khu 7 lập thành xã Sơn Tân. Từ đây khu bảy có 10 xã. Giữa năm 1959, tỉnh Kon Tum giao cho tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi 6 làng của huyện Kon Plông, tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi đem 6 làng này nhập với 3 làng của xã Sơn Màu và 1 làng của xã Sơn Kỳ hình thành xã Sơn Lập thuộc Khu 7 .Đến năm 1965, Khu 7 chính thức được gọi là huyện Sơn Tây .
Năm 1970, huyện Sơn Tây cùng các xã Tây Trà Bồng, Đông Trà Bồng (trừ các xã Trà Xuân, Trà Phú, Trà Hoà) lập thành khu Sơn Trà trực thuộc khu V.

Đến cuối năm 1972, khu Sơn Trà giải thể, huyện Sơn Tây quay trở lại đơn vị chức năng hành chính như trước .Từ năm 1976, triển khai chủ trương của TW Đảng và nhà nước, huyện Sơn Tây hợp nhất với huyện Sơn Hà thành một huyện, mang tên huyện Sơn Hà. Sau đó 10 xã trên địa phận huyện Sơn Tây hợp nhất thành 4 xã : Sơn Mùa, Sơn Tinh, Sơn Tân và Sơn Dung .Ngày 6 tháng 8 năm 1994, Thủ tướng nhà nước phát hành Nghị định số 83 / NĐ-CP [ 2 ] chia huyện Sơn Hà thành hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây .Sau khi tái lập, huyện Sơn Tây có 41.893 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 13.315 người với 4 xã : Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Tinh. Huyện lỵ của huyện đặt tại xã Sơn Dung. [ 1 ]Ngày 23 tháng 6 năm 1999, nhà nước phát hành Nghị định số 39/1999 / NĐ-CP [ 5 ]. Theo đó, chia xã Sơn Mùa thành hai xã Sơn Mùa và Sơn Bua ; chia xã Sơn Tinh thành hai xã Sơn Tinh và Sơn Lập .Năm 2005, huyện lỵ của huyện được dời từ xã Sơn Dung về xã Sơn Mùa. [ 1 ]Ngày 23 tháng 12 năm 2008, nhà nước phát hành Nghị định 10 / NĐ-CP [ 6 ]. Theo đó, chia xã Sơn Dung thành hai xã Sơn Dung và Sơn Long ; chia xã Sơn Mùa thành hai xã Sơn Mùa và Sơn Liên ; chia xã Sơn Tân thành hai xã Sơn Tân và Sơn Màu .

Huyện Sơn Tây có 9 xã trực thuộc như hiện nay.

Nhiều khu công trình dự án Bất Động Sản được Nhà nước góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng như đường Đông Trường Sơn đi qua 4 xã có chiều dài trên 33 km đã tạo điều kiện kèm theo giao thông vận tải thông suôt với những huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và huyện Konplong, tỉnh Kon Tum. Thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải của huyện, tính đến thời gian này toàn huyện có 27/99 km đường được cứng hóa, 32 km đường huyện với quy mô đường cấp VI miền núi, mặt đường thấm nhập nhựa ; 52,5 km đường xã, mặt đường xâm nhập nhựa 11 km ; trên 145 km đương liên thôn, xóm do dân tự làm .
Mời Bạn Đánh Giá